Nota prawna

Warunki użytkowania strony internetowej

W trosce o utrzymanie wiarygodności i wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz swoich klientów lub przyszłych klientów Agencja Dragon Rouge przypomina, że wejście na stronę lub korzystanie ze strony www.dragonrouge.com oznacza akceptację i przestrzeganie warunków, o których mowa poniżej, a także obowiązujących we Francji przepisów prawa w dziedzinie komunikacji w sieci WWW.

Marki

Terminy „Agencja” lub „Agencja Dragon Rouge” lub „Dragon Rouge” określają wszystkie francuskie lub zagraniczne jednostki zależne będące częścią Grupy Dragon Rouge. Wszystkie marki wymienione na stronie www.dragonrouge.com, a w szczególności:
– nazwy, logotypy, graficzne znaki towarowe, nazwy produktu lub usług, które są wymienione lub powielane na stronie www.dragonrouge.com, są wyłączną własnością reklamodawców, klientów Agencji Dragon Rouge. Z tego tytułu użytkownik w żadnym wypadku nie może wykorzystywać, nawet częściowo, powielać ani reprezentować tych marek (chyba że uzyskał wcześniejszą pisemną zgodę właścicieli wymienionych marek). W przypadku braku wcześniej udzielonej pisemnej zgody właścicieli wymienionych marek wykorzystywanie lub użytkowanie rzeczonych marek jest więc ściśle zabronione z jakiegokolwiek powodu.
– marka „DRAGON ROUGE” jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do spółki Dragon Rouge. W przypadku braku wcześniej udzielonej pisemnej zgody Agencji wykorzystywanie lub użytkowanie marki „DRAGON ROUGE” jest więc ściśle zabronione z jakiegokolwiek powodu.

Prawidłowe użytkowanie – Odpowiedzialność

Celem strony internetowej www.dragonrouge.com jest zaprezentowanie wizji Agencji, proponowanych przez nią usług, a także najnowszych projektów zrealizowanych dla jej klientów. Informacje, z którymi można się zapoznać, mogą mieć następującą formę:
– teksty w formie prezentacji PDF, Flash, PowerPoint, Excel, Word itd.
– fotografie, ilustracje, grafiki, obrazy pod każdą postacią itd.; filmy, ścieżki dźwiękowe itd.
– dokumenty spakowane do formatu „zip” itd.
dalej określane jako „Dokumenty” (wykaz ten nie jest wyczerpujący). W każdym przypadku przypomina się, że Dokumenty, a bardziej ogólnie, zawartość strony www.dragonrouge.com, można jedynie konsultować. Dokumenty, a w bardziej ogólnym ujęciu, zawartość strony www.dragonrouge.com, nie mają charakteru umownego. Niektóre funkcje strony www.dragonrouge.com wymagają korzystania z następującego oprogramowania:
– Issu
– Adobe Flash
– Vimeo
– YouTube
Agencja Dragon Rouge:
– nie gwarantuje dokładności informacji, jakie zamieszcza online na swojej stronie www.dragonrouge.com, chociaż dokłada wszelkich starań w tym zakresie. Z tego tytułu Agencja nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za ewentualne szkody lub straty poniesione w wyniku zapoznania się z tymi informacjami,
– zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w dowolnym momencie, do całości lub części strony www.dragonrouge.com. Wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą zamieszczenia online na wyżej wspomnianej stronie. Uznaje się, że użytkownik zaakceptował te zmiany w celu kontynuowania zapoznawania się z informacjami.
– nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trudności napotkane w przypadku dostępu do strony ani za jakiekolwiek awarie łączności. Agencja nie gwarantuje, że serwer, na którym znajduje się strona www.dragonrouge.com, jest wolny od wirusów; może również wystąpić problem techniczny mogący uszkodzić komponenty lub dane przechowywane w komputerze użytkownika.

Własność intelektualna

Zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego regulującymi prawa autorskie i prawa własności intelektualnej (lub inne podobne prawa) wykorzystywanie, użytkowanie, powielanie, rozpowszechnianie, komercjalizacja, wydobywanie lub modyfikacja całości lub części elementów znajdujących się na stronie www.dragonrouge.com są surowo zabronione. Agencja Dragon Rouge nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej do Dokumentów, a w ogólnym ujęciu do zawartości strony www.dragonrouge.com, niezależnie od ich formy. Zgodnie z wyżej wspomnianymi zasadami „Prawidłowego użytkowania” wgląd do Dokumentów nie może być interpretowany jako przeniesienie, nawet częściowe lub tymczasowe, praw do powielania, reprezentowania i adaptacji całości lub części tekstów, prezentacji metodologicznych lub elementów wizualnych bądź graficznych składających się na stronę www.dragonrouge.com. Warunki korzystania powiązane z Dokumentami, a w bardziej ogólnym ujęciu z zawartością strony www.dragonrouge.com, są następujące: PRAWA ZASTRZEŻONE – TEKSTY, ELEMENTY WIZUALNE, GRAFICZNE LUB DŹWIĘKOWE MOŻLIWE DO KONSULTACJI JEDYNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ DRAGON ROUGE. ZAKAZ POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA. W przypadku zezwolenia na powielanie lub rozpowszechnianie przyznanego w drodze wyjątku przez Agencję Dragon Rouge w oparciu o wcześniej wydaną zgodę na piśmie bezwzględnie obowiązkowe jest zamieszczenie wzmianki: COPYRIGHT © 2018 Dragon Rouge. All trade marks registered. All rights reserved.

Prawa do obrazu

Modele, artyści wykonawcy, a w ogólnym ujęciu wszelkie osoby przedstawione na fotografiach i filmach zamieszczanych na stronie www.dragonrouge.com, zgodziły się na wykorzystanie ich wizerunku w ramach świadczeń realizowanych dla klientów Agencji Dragon Rouge. Pracownicy i kierownictwo Agencji, których wizerunek jest wykorzystywany na stronie www.dragonrouge.com, wyrazili zgodę na wykorzystywanie dokumentów ikonograficznych w ramach odnośnej strony i wyłącznie w tych ramach. W przypadku braku wcześniej udzielonej pisemnej zgody klientów lub Agencji Dragon Rouge wykorzystywanie wizerunku wyżej wspomnianych osób jest więc surowo zabronione z jakiegokolwiek powodu.

Zgromadzone informacje – poufność

Konfiguracja strony www.dragonrouge.com pozostawia Agencji Dragon Rouge możliwość odzyskania informacji powiązanych z użytkownikami strony: celem jest lepsze poznanie użytkowników, zrozumienie ich i wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, możemy regularnie przesyłać mu nowe informacje, które mogą go zainteresować. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie tych danych, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby odmawiała zapisywania plików („cookie”) umożliwiających nam ich uzyskiwanie. Dragon Rouge zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności tych informacji, które w żadnym wypadku nie mogą być przedmiotem odsprzedaży lub ujawnienia osobom trzecim. Użytkownik może nie pozostawić nam oczywiście żadnych informacji, co uniemożliwi nam nawiązanie z nim kontaktu. Agencja Dragon Rouge przypomina, że na mocy francuskiej ustawy o systemach przetwarzania danych, systemach ewidencjonowania danych i swobodach nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownik w każdej chwili dysponuje prawem do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, które go dotyczą: w takim przypadku użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail na następujący adres:
Marie-Laure Jamon – ml.jamon@dragonrouge.com

Hiperłącza

Umieszczenie hiperłącza do strony www.dragonrouge.com wymaga wcześniejszego zezwolenia na piśmie udzielonego przez Agencję Dragon Rouge. Zamieszczenie hiperłącza do naszej strony internetowej wymaga w związku z tym nawiązania kontaktu z osobą odpowiedzialną za komunikację na naszej stronie. Hiperłącza wprowadzone przez Dragon Rouge prowadzące do innych stron nie mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności Dragon Rouge, która oświadcza, że nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością tych stron i nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących dokładności i kompletności wszelkiego rodzaju informacji zamieszczanych na tych stronach. Dragon Rouge nie może w konsekwencji ponosić odpowiedzialności z tytułu zawartości tych stron lub z tytułu wykorzystywania informacji zamieszczanych na tej stronie.

Sieci społecznościowe

Strona www.dragonrouge.com umożliwia udostępnianie w sieciach społecznościowych (facebook, twitter itp.) większości Dokumentów zamieszczonych online. W celu udostępnienia Dokumentu należy kliknąć przycisk udostępniania rodzaju „Udostępnij” lub ikonę przedstawiającą symbol sieci społecznościowej poprzedzoną wzmianką „Podziel się na”. Kliknięcie tego rodzaju przycisku prowadzi użytkownika do wybranej sieci społecznościowej i zachęca, jeżeli jeszcze nie połączył się z tą siecią, do połączenia się (za pomocą loginu i hasła) lub do założenia konta. Dragon Rouge nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonywane przez internautę na stronie sieci społecznościowej. W razie wystąpienia wątpliwości, problemu, reklamacji lub pytań, internauta musi skontaktować się z siecią społecznościową. Podczas tego połączenia z siecią społecznościową serwer, na którym znajduje się strona internetowa sieci społecznościowej, może umieszczać w komputerze odwiedzającego stronę pliki cookie zawierające jego identyfikator i inne informacje, z których sieć społecznościowa będzie mogła korzystać podczas przyszłych połączeń. Informacje na temat internauty zgromadzone przez sieć społecznościową w wyniku połączenia się z nią, w szczególności podstrony odwiedzane na portalu www.dragonrouge.com lub innych stronach zawierających przyciski do udostępniania, mogą być wykorzystywane przez sieć społecznościową w celu gromadzenia danych statystycznych, publikowania ukierunkowanej reklamy na komputerze internauty itp. Dragon Rouge nie ma dostępu do tych informacji. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania sieci społecznościowej, w szczególności w zasadach dotyczących życia prywatnego. Dragon Rouge nie ma dostępu do informacji wymienianych z siecią społecznościową i nie ponosi odpowiedzialności za interakcje pomiędzy naszą stroną a siecią społecznościową, w szczególności za wszelką treść (opis, zaproszenia do odwiedzenia Dragon Rouge itd.) dodaną przez internautę w sieci społecznościowej. Internauta w żadnym wypadku nie może zamieszczać komentarzy, które mogłyby zaszkodzić sieci społecznościowej lub Dragon Rouge (zob. nasze warunki użytkowania i warunki użytkowania sieci społecznościowej).

Właściwość sądów

Niniejsze warunki użytkowania strony internetowej www.dragonrouge.com, zarówno pod względem interpretacji, jak i egzekwowania, podlegają przepisom prawa francuskiego. W razie sporu jedynymi właściwymi sądami są sądy francuskie.

Wydawca

Dragon Rouge 32, rue Pagès – 92150 Suresnes – Francja – S.A.S. o kapitale zakładowym 6 492 720 EUR – 384 527 925 RCS Nanterre Tel.: 01 46 97 50 00
COPYRIGHT © 2018 Dragon Rouge. All trade marks registered. All rights reserved.