Nota prawna

Warunki użytkowania strony internetowej

W trosce o utrzymanie wiarygodności i wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz swoich klientów lub przyszłych klientów Agencja Dragon Rouge przypomina, że wejście na stronę lub korzystanie ze strony www.dragonrouge.com oznacza akceptację i przestrzeganie warunków, o których mowa poniżej, a także obowiązujących we Francji przepisów prawa w dziedzinie komunikacji w sieci WWW.

Marki

Terminy „Agencja” lub „Agencja Dragon Rouge” lub „Dragon Rouge” określają wszystkie francuskie lub zagraniczne jednostki zależne będące częścią Grupy Dragon Rouge. Wszystkie marki wymienione na stronie www.dragonrouge.com, a w szczególności:
– nazwy, logotypy, graficzne znaki towarowe, nazwy produktu lub usług, które są wymienione lub powielane na stronie www.dragonrouge.com, są wyłączną własnością reklamodawców, klientów Agencji Dragon Rouge. Z tego tytułu użytkownik w żadnym wypadku nie może wykorzystywać, nawet częściowo, powielać ani reprezentować tych marek (chyba że uzyskał wcześniejszą pisemną zgodę właścicieli wymienionych marek). W przypadku braku wcześniej udzielonej pisemnej zgody właścicieli wymienionych marek wykorzystywanie lub użytkowanie rzeczonych marek jest więc ściśle zabronione z jakiegokolwiek powodu.
– marka „DRAGON ROUGE” jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do spółki Dragon Rouge. W przypadku braku wcześniej udzielonej pisemnej zgody Agencji wykorzystywanie lub użytkowanie marki „DRAGON ROUGE” jest więc ściśle zabronione z jakiegokolwiek powodu.

Prawidłowe użytkowanie – Odpowiedzialność

Celem strony internetowej www.dragonrouge.com jest zaprezentowanie wizji Agencji, proponowanych przez nią usług, a także najnowszych projektów zrealizowanych dla jej klientów. Informacje, z którymi można się zapoznać, mogą mieć następującą formę:
– teksty w formie prezentacji PDF, Flash, PowerPoint, Excel, Word itd.
– fotografie, ilustracje, grafiki, obrazy pod każdą postacią itd.; filmy, ścieżki dźwiękowe itd.
– dokumenty spakowane do formatu „zip” itd.
dalej określane jako „Dokumenty” (wykaz ten nie jest wyczerpujący). W każdym przypadku przypomina się, że Dokumenty, a bardziej ogólnie, zawartość strony www.dragonrouge.com, można jedynie konsultować. Dokumenty, a w bardziej ogólnym ujęciu, zawartość strony www.dragonrouge.com, nie mają charakteru umownego. Niektóre funkcje strony www.dragonrouge.com wymagają korzystania z następującego oprogramowania:
– Issu
– Adobe Flash
– Vimeo
– YouTube
Agencja Dragon Rouge:
– nie gwarantuje dokładności informacji, jakie zamieszcza online na swojej stronie www.dragonrouge.com, chociaż dokłada wszelkich starań w tym zakresie. Z tego tytułu Agencja nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za ewentualne szkody lub straty poniesione w wyniku zapoznania się z tymi informacjami,
– zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w dowolnym momencie, do całości lub części strony www.dragonrouge.com. Wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą zamieszczenia online na wyżej wspomnianej stronie. Uznaje się, że użytkownik zaakceptował te zmiany w celu kontynuowania zapoznawania się z informacjami.
– nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trudności napotkane w przypadku dostępu do strony ani za jakiekolwiek awarie łączności. Agencja nie gwarantuje, że serwer, na którym znajduje się strona www.dragonrouge.com, jest wolny od wirusów; może również wystąpić problem techniczny mogący uszkodzić komponenty lub dane przechowywane w komputerze użytkownika.

Własność intelektualna

Zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego regulującymi prawa autorskie i prawa własności intelektualnej (lub inne podobne prawa) wykorzystywanie, użytkowanie, powielanie, rozpowszechnianie, komercjalizacja, wydobywanie lub modyfikacja całości lub części elementów znajdujących się na stronie www.dragonrouge.com są surowo zabronione. Agencja Dragon Rouge nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej do Dokumentów, a w ogólnym ujęciu do zawartości strony www.dragonrouge.com, niezależnie od ich formy. Zgodnie z wyżej wspomnianymi zasadami „Prawidłowego użytkowania” wgląd do Dokumentów nie może być interpretowany jako przeniesienie, nawet częściowe lub tymczasowe, praw do powielania, reprezentowania i adaptacji całości lub części tekstów, prezentacji metodologicznych lub elementów wizualnych bądź graficznych składających się na stronę www.dragonrouge.com. Warunki korzystania powiązane z Dokumentami, a w bardziej ogólnym ujęciu z zawartością strony www.dragonrouge.com, są następujące: PRAWA ZASTRZEŻONE – TEKSTY, ELEMENTY WIZUALNE, GRAFICZNE LUB DŹWIĘKOWE MOŻLIWE DO KONSULTACJI JEDYNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ DRAGON ROUGE. ZAKAZ POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA. W przypadku zezwolenia na powielanie lub rozpowszechnianie przyznanego w drodze wyjątku przez Agencję Dragon Rouge w oparciu o wcześniej wydaną zgodę na piśmie bezwzględnie obowiązkowe jest zamieszczenie wzmianki: COPYRIGHT © 2018 Dragon Rouge. All trade marks registered. All rights reserved.

Prawa do obrazu

Modele, artyści wykonawcy, a w ogólnym ujęciu wszelkie osoby przedstawione na fotografiach i filmach zamieszczanych na stronie www.dragonrouge.com, zgodziły się na wykorzystanie ich wizerunku w ramach świadczeń realizowanych dla klientów Agencji Dragon Rouge. Pracownicy i kierownictwo Agencji, których wizerunek jest wykorzystywany na stronie www.dragonrouge.com, wyrazili zgodę na wykorzystywanie dokumentów ikonograficznych w ramach odnośnej strony i wyłącznie w tych ramach. W przypadku braku wcześniej udzielonej pisemnej zgody klientów lub Agencji Dragon Rouge wykorzystywanie wizerunku wyżej wspomnianych osób jest więc surowo zabronione z jakiegokolwiek powodu.

Ochrona danych osobowych - Poufność

Ochrona danych osobowych jest dla Dragon Rouge sprawą najwyższej wagi. Konfiguracja strony www.dragonrouge.com pozwala Dragon Rouge na uzyskanie informacji związanych z użytkownikami strony; nasz cel to poznać Cię lepiej, zrozumieć Cię oraz spełnić Twoje potrzeby i oczekiwania.
Dragon Rouge dokłada najwyższej staranności w celu zachowania w ścisłej poufności danych osobowych uzyskanych na tej stronie; dane te pod żadnym pozorem nie mogą być odsprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Zgromadzone informacje są ściśle poufne oraz przeznaczone wyłącznie do użytku Grupy Dragon Rouge.
Dane osobowe podlegają przepisom francuskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku oraz Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zgodnie z postanowieniami powyższych aktów prawnych użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia. Ponadto użytkownik ma prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych, a także w każdej chwili może wycofać swoją zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Użytkownik może skorzystać ze swoich praw wysyłając list na poniższy adres:
Dragon Rouge, 8 rue Fourcroy, 75017 Paris, Francja, pani Benoît Baboulet
lub wysyłając e-mail na adres: b.baboulet@dragonrouge.com
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (we Francji CNIL: www.cnil.fr, w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Cookies

Hiperłącza

Umieszczenie hiperłącza do strony www.dragonrouge.com wymaga wcześniejszego zezwolenia na piśmie udzielonego przez Agencję Dragon Rouge. Zamieszczenie hiperłącza do naszej strony internetowej wymaga w związku z tym nawiązania kontaktu z osobą odpowiedzialną za komunikację na naszej stronie. Hiperłącza wprowadzone przez Dragon Rouge prowadzące do innych stron nie mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności Dragon Rouge, która oświadcza, że nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością tych stron i nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących dokładności i kompletności wszelkiego rodzaju informacji zamieszczanych na tych stronach. Dragon Rouge nie może w konsekwencji ponosić odpowiedzialności z tytułu zawartości tych stron lub z tytułu wykorzystywania informacji zamieszczanych na tej stronie.

Sieci społecznościowe

Strona www.dragonrouge.com umożliwia udostępnianie w sieciach społecznościowych (facebook, twitter itp.) większości Dokumentów zamieszczonych online. W celu udostępnienia Dokumentu należy kliknąć przycisk udostępniania rodzaju „Udostępnij” lub ikonę przedstawiającą symbol sieci społecznościowej poprzedzoną wzmianką „Podziel się na”. Kliknięcie tego rodzaju przycisku prowadzi użytkownika do wybranej sieci społecznościowej i zachęca, jeżeli jeszcze nie połączył się z tą siecią, do połączenia się (za pomocą loginu i hasła) lub do założenia konta. Dragon Rouge nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonywane przez internautę na stronie sieci społecznościowej. W razie wystąpienia wątpliwości, problemu, reklamacji lub pytań, internauta musi skontaktować się z siecią społecznościową. Podczas tego połączenia z siecią społecznościową serwer, na którym znajduje się strona internetowa sieci społecznościowej, może umieszczać w komputerze odwiedzającego stronę pliki cookie zawierające jego identyfikator i inne informacje, z których sieć społecznościowa będzie mogła korzystać podczas przyszłych połączeń. Informacje na temat internauty zgromadzone przez sieć społecznościową w wyniku połączenia się z nią, w szczególności podstrony odwiedzane na portalu www.dragonrouge.com lub innych stronach zawierających przyciski do udostępniania, mogą być wykorzystywane przez sieć społecznościową w celu gromadzenia danych statystycznych, publikowania ukierunkowanej reklamy na komputerze internauty itp. Dragon Rouge nie ma dostępu do tych informacji. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania sieci społecznościowej, w szczególności w zasadach dotyczących życia prywatnego. Dragon Rouge nie ma dostępu do informacji wymienianych z siecią społecznościową i nie ponosi odpowiedzialności za interakcje pomiędzy naszą stroną a siecią społecznościową, w szczególności za wszelką treść (opis, zaproszenia do odwiedzenia Dragon Rouge itd.) dodaną przez internautę w sieci społecznościowej. Internauta w żadnym wypadku nie może zamieszczać komentarzy, które mogłyby zaszkodzić sieci społecznościowej lub Dragon Rouge (zob. nasze warunki użytkowania i warunki użytkowania sieci społecznościowej).

Właściwość sądów

Niniejsze warunki użytkowania strony internetowej www.dragonrouge.com, zarówno pod względem interpretacji, jak i egzekwowania, podlegają przepisom prawa francuskiego. W razie sporu jedynymi właściwymi sądami są sądy francuskie.

Wydawca

Dragon Rouge Group 8, rue Fourcroy – 75017 Paris – Francja – S.A.S. o kapitale zakładowym 6 492 720 EUR – 384 527 925 RCS Paris Tel.: 01 46 97 50 00
COPYRIGHT © 2023 Dragon Rouge. All trade marks registered. All rights reserved.